Статьи

Курсовик - Проект станційних споруд станції системи SI-2000.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ
Пошук навчального матеріалу на сайті

Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням «StudentHelp» , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word. Після такого підвищення оригінальності, ваша робота легко пройдете перевірку в системах антиплагіат вуз, antiplagiat.ru, РУКОНТЕКСТ, etxt.ru. Програма «StudentHelp» працює за унікальною технологією так, що на зовнішній вигляд, файл з підвищеною оригінальністю не відрізняється від початкового.


Найменування:


Курсовик Проект станційних споруд станції системи SI-2000

інформація:

Тип роботи: Курсовик. Доданий: 15.05.2018. Рік: 2018. Сторінок: 32. Унікальність по antiplagiat.ru:

Опис (план):

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ   Пошук навчального матеріалу на сайті   Пропонуємо нашим відвідувачам скористатися безкоштовним програмним забезпеченням   «StudentHelp»   , Яке дозволить вам всього за кілька хвилин, виконати підвищення оригінальності будь-якого файлу в форматі MS Word

зміст
1. Введення. ................................................................................. 3
2.Общая технічна характеристика і структура системи, її архітектура, призначення модулів, принцип управління .... ....................................... 3
3. Розрахунок кількості модулів всіх типів, які необхідно встановити на проектованої станції згідно, заданої в таблиці № 1 ємності ...... ... ... 5
4.Расчёт кількості ІКМ трактів ML трактів, які потрібно підключити до комутаційного полю GSM нашої станції, згідно даних таблиці № 2 .......................... .................................................. .................................................. . 7
5. Структурна схема проектованої станції SI-2000 з підключенням до ЦКП - GSM всіх модулів і ML трактів згідно з розрахунками ... ... ................ 8
6. Структурна схема КП модуля ASM і принцип комутації абонентських ліній в комутаторі MXC ................................... ................................ ......... ... 11
7. Структурна схема ЦКП модуля GSM за схемою «TST» на 4096 канальних інтервалу .................................. .................................................. ........................... 11
8. Схема просторового еквівалента комутації заданого, згідно мого варіанту каналу входить цифровий лінії із заданим каналом вихідної цифрової лінії із зазначенням інформації, що передається згідно даних таблиці № 3 .................... .................................................. ......... ......... 12
9. Виходячи з питомого навантаження, за даними таблиці № 4, розрахунок навантаження У (Ерл) комутованою моєї станцією ............................ ......................... ...... ... 13
10. Розрахунок кількості секцій і стативов для розміщення обладнань всіх типів модулів нашої станції, в тому числі і модулів електроживлення ....... 14
11. Схема розміщення обладнання по статівних і по рядах, із зазначенням відстані між рядами і відстані відступу від стіни з урахуванням резерву на розширення ...... ...................... ................................................. ... ... 14
12. Нумерація стативов і рядів згідно з правилами нумерації, наведених в описі обладнання станції системи SI-2000 ............. .......... ...... .15
13.Схема телефонної мережі з включенням в неї нашої станції з підключенням до них чисел і видів концентраторів. Загальна кількість станції на мережі, згідно з таблицею № 5 ............................................. ..18
14. Висновок ........................................................................... 31
15. Список літератури .................................................................. 32
1. Введення
При побудові мережі зв'язку питання комутації сигналів завжди займали одне з цен¬тральних місць. Якщо при цьому процеси комутації характеризуються жорсткими (строгими) тимчасовими співвідношеннями, в сенсі взаємодії з навколишнім телекоммунікаці¬онной середовищем, то така комутація вважається синхронної.
Найпоширенішою системою синхронної комутації в даний час являют¬ся цифрові автоматичні телефонні станції (АТС).
Поява цифрових АТС було обумовлено декількома подіями в світі науки і техніки XX століття.
Першим етапною подією став винахід в середині 40-х років транзистора, що стало початком нової ери в електроніці - ери напівпровідникових приладів. Стремі¬тельное розвиток останніх привело до створення в 60-х роках інтегральних мікросхем. В даний час побудова цифрових АТС без інтегральних мікросхем практично не-можливо.
Далі, в кінці 40-х років в декількох країнах практично одночасно була ізо¬бретена і побудована електронна обчислювальна машина (ЕОМ). Уже в 1955 році (за дру¬гім даними - в 1956 р) була запатентована схема управління автоматичною телефонною станцією за допомогою ЕОМ. Так була оформлена ідея управління по записаній програмі.
Паралельно з розвитком обчислювальної техніки розвивалася теорія і практика про¬граммірованія. Сучасна цифрова АТС - приклад використання програмного обес¬печенія значних розмірів (кілька мільйонів машинних команд) і досить високого ступеня складності.
У той же час (початок 50-х років) інтенсивно розроблялися цифрові методи пере¬дачі сигналів в мережах зв'язку загального користування. У Північній Америці і Японії були раз¬работани 24-канальні, а в Європі - 32-канальні цифрові системи передачі. Спеціалі¬сти зв'язку швидко усвідомили переваги цифрового уявлення сигналів при їх пере¬даче і обробці. Прагнення створити єдиний цифровий тракт «передача - комутація» привело до розробки цифрових комутаційних полів АТС.
У 60-х роках в лабораторіях декількох країн були побудовані і випробувані прототипи сучасних цифрових АТС. Поворотним пунктом став 1970 рік, коли у Франції на се¬ті загального користування була встановлена ​​перша транзитна цифрова АТС. У 70-х і пер¬вой половині 80-х років про створення власних цифрових АТС оголосили всі основні виробники обладнання зв'язку.
Початок 80-х років можна також назвати початком сучасної революції в зв'язку - на базі цифрових систем передачі і цифрових АТС у багатьох країнах почалося створення цифрових інтегральних мереж зв'язку.
Реалізація всіх цих ідей на новій елементній базі (БІС і НВІС) призвело до созда¬нію сучасних цифрових АТС дуже великої місткості: 200000 - 500000 абонентів.
Завдяки широкому впровадженню цифрових АТС помітно знизилися трудові витрати на виготовлення електронного комутаційного обладнання за рахунок автоматизації про¬цесса їх виготовлення і налаштування, зменшилися габаритні розміри і підвищилася на¬дежность обладнання за рахунок використання елементної бази високого рівня інтегра¬ціі. Також зменшилися обсяги робіт при монтажі і налаштуванні електронного оборудова¬нія в об'єктах зв'язку, істотно скоротився штат обслуговуючого персоналу за рахунок повної автоматизації контролю функціонування обладнання та створення необслужі¬ваемих станцій. Значно зменшилися металоємність конструкції станцій, сокра¬тілісь площі, необхідні для установки цифрового комутаційного обладнання, а також підвищилася якість передачі і комутації.
Використання потужних мікропроцесорів широкого застосування дозволяє застосовувати останні досягнення мікропроцесорної технології. Одні і ті ж функціональні блоки застосовуються для побудови станцій різного розміру і призначення, що пріво¬діт до малої кількості типів друкованих плат. Це в свою чергу спрощує обслуговування обладнання і скорочує обсяги запасних частин. Завдяки цьому, досягається висока економічна ефективність в діапазоні від дуже малих до дуже великих станцій. Якщо необхідно збільшити ємність цифрової станції або її трафік, достатньо додати ог¬раніченное кількість компонентів.
Принципи модульності використовуються і в архітектурі програмного забезпечення ціф¬рових АТС. Модулі, в основному, являють собою компонований блоки для проекті¬рованія систем, компонування, тестування. Вони визначаються незалежно від їх фізіче¬ского розміщення. Зв'язок між модулями здійснюється за допомогою повідомлень внутрен¬него обміну. Операційна система забезпечує передачу повідомлень за їх призначенням. Дані зберігаються і обробляються в станційної базі даних. При цьому логічне по¬строеніе даних і їх використання модулями не залежить від фізичного розміщення дан¬них. Функцією системи управління базою даних є правильне розміщення еле¬ментов даних, найбільш ефективний доступ до них і забезпечення високого ступеня на¬дежності. Такий рівень модульності програмного забезпечення відкриває соответствую¬щій рівень гнучкості, необхідний для забезпечення адаптації до мінливої ​​комунікаційному середовищі сьогоднішнього дня.
Таким чином проблема побудови, розвитку і функціонування цифрових АТС на мережі зв'язку включає в себе цілий комплекс питань:
побудова комутаційного поля;
-програмне забезпечення;
-алгоритми управління цифрової АТС;
-Взаємодія з іншим обладнанням мережі і т.д.
Викласти ці питання детально в одній роботі просто неможливо, тому даний курсової проект присвячений, головним чином, розгляду принципів побудови і функціонування станції системи SI-2000.
.............
15. Список літератури.
1) Брошура «Структура і комплектація обладнання SI - 2000»
2) М.А. Баркун; О.Р. Ходасевич «Цифрові системи синхронної комутації».
3) Баркун М.А. Цифрові автоматичні телефонні станції-Мінс: вища школа 1990.
4) Безір Х, Хойер П., Кеттлер Г., Цифрова коммутація- М .: Радио и связь, 1986
5) Белламі Дж. Цифрова телефонія. М .: Радио и связь, 1986.
6) Боккер П. Цифрова мережа з інтеграцією служб. Поняття, методи, системи / Пер. з нім, - М .: Радио и связь, 1986
7) Гольдштейн Б.С.Протоколи мережі доступу. Том 2. М .: Радио и связь, 1999.
8) Гольдштейн Б.С.Сігналізація в мережах зв'язку. Том 1. М .: Радио и связь, 1986
9) Грязков Ю.М., Сагалович Л.І. Міські телефонні станції. Вища школа, 1983.
10) Іванов О.Н., Попова А.Г. Електронні та квазіелектронні АТС.- М: Знання, 1979.
11) Квазіелектронні і електронні телефонні станції: Навчальний посібник для робітників зв'язку / Васильєв Е.К., Симкин Л.М., - М: Радіо і зв'язок, 1991
12) Баранов С.І., Скляров В.А., Цифрові пристрої на програмованих ВІС з матричної структурою., - М: Радіо і зв'язок, 1986.* Примітка. Унікальність роботи вказана на дату публікації, поточне значення може відрізнятися від зазначеного.

Новости

Игрушки на елку
Елка является одним из самых главных символов Нового года. Уже с наступлением декабря большинство людей начинает присматриваться к этим лесным красавицам, а в конце месяца практически каждая квартира


 PHILIP LAURENCE   Pioneer   Антистресс   Аромалампы   Бизнес   Игры   Косметика   Оружие   Панно   Романтика   Спорт   Фен-Шуй   Фен-Шуй Аромалампы   Часы   ЭКСТРИМ   ЭМОЦИИ   Экскурсии   визитницы   подарки для деловых людей   фотоальбомы  
— сайт сделан на студии « Kontora #2 »
E-mail: [email protected]  • Карта сайта